PODMÍNKY pro provádění regulačního odlovu ryb na Strahovském rybníku v roce 2015

 1. Účastníky regulačního odlovu podle stanov společnosti Strahovský rybník o.p.s.(dále jen společnost) jsou fyzické osoby - (dále jen lovící).
 1. Pro rok 2015 se stanovuje maximálně 100 lovících.
 1. Podmínkou účasti v roce 2015 je finanční dar ve prospěch společnosti ve výši 1.500,- Kč, který je splatný do Výroční členské schůze, a odpracování min.15 hodin na Strahovském rybníce, rybochovných zařízeních nebo jiných pronajatých pozemcích dle pokynu správce. Nově se stanovuje povinnost odpracovat nejméně 8 hodin nejpozději do 30.6.2015 . Splní-li lovící tuto podmínku, snižuje se mu cena povolenky v následujícím roce o 300,-Kč. V případě, že lovící nemůže ze závažných důvodů odpracovat pracovní povinnost ve stanovené výši, uhradí každou neodpracovanou hodinu částkou 100,- Kč  nejpozději do termínu Výroční členské schůze v roce 2015. Pokud nesplní tuto podmínku, nemůže se stát účastníkem odlovu v následujících letech. Pracovní povinnost lze uhradit i dopředu spolu s platbou povolenky na příslušný rok, pokud lovící ví dopředu, že nemůže konat brigády. Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni lovící z vážných zdravotních či jiných závažných důvodů (např.držitel průkazky ZTP). Při pochybnostech rozhoduje správní rada společnosti.
 1. Nově přihlášený lovící zaplatí zápisné ve výši 500,-Kč. Pokud tento lovící odpracuje v roce, kdy zaplatil zápisné, alespoň 5 brigádnických hodin navíc ( tzn.celkem 20 a více), bude mu v následujícím roce snížen poplatek za účast na odlovu o tuto částku ( o 500,-Kč). Mládež od 15 do 18  let se může stát účastníkem reg.odlovu při splnění všech podmínek jako dospělá osoba s následujícími výjimkami: cena povolenky činí 600,- Kč ročně, povinnost odpracovat brigádnické hodiny se zkracuje na 5 hodin za rok. Na mládež od 15 do 18  let se nevztahuje povinnost zaplatit 500,-Kč zápisné.
 1. Společná ustanovení. Termíny brigád a ostatní informace jsou zveřejňovány ve vývěsce SR o.p.s. u Strahovského rybníka a na www.strahovnik.cz. Zakazuje se vjezd automobilu mimo vyhrazené plochy a pouštění ryb z jiných revírů. V případě porušení ustanovení bodu 6 a 7 je kontrolní orgán společnosti oprávněn odebrat průkaz lovícího bez náhrady. V případech, které výslovně neřeší tyto Podmínky, rozhoduje správní rada společnosti, která vydává pokyn nebo dodatek těchto podmínek.
  V roce 2015 organizuje společnost opět tzv. úřední hodiny
  . V tyto úřední hodiny je možno odevzdat přehled o úlovcích, zaplatit poplatek za regulační odlov, uhradit nesplněné brigády a projednat další administrativní záležitosti. Úřední hodiny společnosti jsou v nově vybudované boudě u Strahovského rybníka ve stanovených dnech. Termíny úředních hodin budou zveřejněny ve vývěsce u Strahovského rybníka a na webových stránkách. Žádáme všechny lovící a zájemce o odlov, aby všechny úkony vyřizovali v těchto úředních hodinách, je to rychlejší a praktičtější. Respektujte prosím toto ustanovení!
RYBÁŘSKÝ  ŘÁD pro rok 2015
Strahovský rybník o.p.s.


 1. V roce 2015  je povoleno provádět regulační odlov ryb v termínu od 25.4.2015 do 31.12.2015
  V letních měsících (květen,červen,červenec a srpen) se stanovuje doba chytání od 06.00 hod do 22.00hod (platí i pro 26.4.-30.4.2015).
  V měsících září a říjen od 06.00 hod do 22.00 hod.
  V měsících listopad a prosinec od 07.00 hod do 18.00 hod.
  Platí celoroční hájení zákonem chráněných živočichů. Zákaz lovu ryb z tělesa hráze, rybničních zařízení a v chráněné oblasti. Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních živočichů, jakož i ochrany přírody.
  V roce 2015 je povolen  lov a přivlastňování dravců.
 1. Nejmenší stanovené délky ryb .
 • Kapr obecný - 45 cm (rybu nad 65 cm délky povinně vracíme vodě)
 • Lín obecný - 30 cm
 • Amur bílý - 60 cm
 • Štika obecná - 65 cm
 • Candát obecný - 50 cm
 • Úhoř říční - 60 cm
 • Bolen dravý - 50 cm
 • Síh peled-síh severní(maréna) - 45 cm
 • Jelec tloušť - jelec jesen - 35 cm
 • Cejn velký - 30 cm
 • Sumec velký - nemá míru - nechat rybníku (vrátit vodě)

           Délka ryby se měří od předního konce hlavy až ke konci nejzasší části ocasní ploutve.

 1. Chování při lovu. Minimální vzdálenost mezi lovícími je 5 m, nedohodnou-li se lovící jinak. Místa lovu nesmějí být vyhrazována. Lovící je povinen při odlovu mít průkaz lovícího umístěn viditelně např.na oděvu, tlumoku nebo jiném vhodném místě. Lovící je povinen předložit průkaz kontrolující osobě, která se prokáže zvláštním průkazem vydaným SR o.p.s.  Platí zákaz jakýchkoliv zásahů do hráze,břehu,porostu a zařízení rybníka,rozdělávání ohňů. Při lovu musí být lovící přítomen u prutů tak, aby v případě potřeby mohl s nimi manipulovat. Lovící je povinen při příchodu k vodě uklidit místo lovení nejméně v okruhu 10 m. V případě porušení ustanovení bodu 2 a 3 je kontrolní orgán společnosti oprávněn odebrat průkaz lovícího bez náhrady.
 1. Rybářské nářadí, způsoby lovu. Lov ryb smí být prováděn nejvýše dvěma pruty, každý nejvýše se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Při lovu  dravcu lze použít umělé nástrahy a to od 30.4.2015. Rybičku o velikosti min. 10 cm je povoleno použít k lovu dravců  od 15.6.2015. Platí zákaz používání samoseku. Lovící je povinen mít při odlovu ryb sebou vyprošťovač háčků, podběrák odpovídající velikosti, míru ke zjištení délky ryby. Pokud lovící přechovává živé ryby, používá vezírek s kruhy nebo jiné zařízení nepoškozující rybu.
 1. Ponechání si ryby, sumář úlovků. Rozhodne-li se lovící ponechat si rybu se stanovenou nejmenší délkou, musí ji okamžitě zapsat s uvedením druhu ,data úlovku a míry do přehledu o úlovcích. Váhu může do přehledu doplnit dodatečně po zvážení. Ostatní ryby, které si chce ponechat, zapíše do přehledu jako "ostatní" s uvedením celkového počtu a celkové hmotnosti. Přehled o úlovcích s vyplněným sumářem úlovků na zadní straně musí lovící odevzdat správci (do schránky na boudě u rybníka) nejpozději do 28.2.2016. Lovící, který nesplní tuto povinnost nesmí být účastníkem regulačního odlovu v následujícím roce. Váha ryb se vždy uvádí na jedno desetinné místo. V jednom týdnu si lovící smí ponechat pouze 10 kg všech druhů ryb, nejvýše však 2 kusy ušlechtilých druhů ryb, nebo jejich kombinace: kapr,štika,candát,amur,bolen. Denní úlovek se omezuje na 1 kus ušlechtilé ryby. Jejím ponecháním denní lov končí. Roční úlovek je omezen na 20 kusů ušlechtilých ryb pro jednoho lovícího. Karas stříbrný je považován za škodnou a nesmí být vrácen do vody.
 1. Zacházení s ulovenou rybou. Při vylovování ryb je lovící povinen s rybou zacházet šetrně. Pokud nelze (vzhledem k hmotnosti ryby) rybu zvednout z vody zdvižením prutu, je nutné použít podběrák. Ryby, které nedosahují nejmenší stanovené délky, nebo nehodlá-li si je lovící ponechat, se uvolní ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Vězí-li háček hluboko v jícnu ryby a nejde-li vyprostit vyprošťovačem, je nutné návazec odstřihnout a rybu vrátit zpět do vody. Je zakázáno zpracovávat ryby na břehu rybníka. Uhynulé ryby, na které je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit a odstranit tak, aby nedošlo k šírení nákazy nebo znehodnocení vody. Vetší úhyn ryb je nutno neprodleně hlásit správci (na Obecním úřadu).
 1. Rybolov mládeže a dětí. Děti do 15 let mohou lovit ryby pouze v doprovodu lovícího(držitele průkazu) a to pod jeho dohledem a pouze na jeden prut lovícího.


Rekapitulace povinností, možností a termínů:

Prodej povolenek.

 • 15. února od 16. do 19. hodin v boudě u rybníka
 • 21. února od 15. do 18. hodin v boudě u rybníka


 • 28.2.2015    - vrátit přehled o úlovcích za rok 2014 nejpozději k tomuto dni.

  28.3.2015   - výroční schůze OPS - valná hromada
                      v boudě u rybníka od 14 hod.
  do 5.4.2015      - zaplatit dar za rybolov (povolenku) 1.500,-Kč za rok 2015, u nových lovících navíc 500,-Kč zápisné
                          - zaplatit neodpracované brigády z roku 2014
  25.4.2015        - slavnostní zahájení sezóny na Strahovském rybníku
  30.4.2015        - zahájení lovu dravců na umělé nástrahy
  15.6.2015        - možnost použít k lovu dravců rybičku
  31.12.2015        - poslední den chytání na Strahovském rybníku

  po celý rok        -  sledujte www.strahovnik.cz


  Možnosti nestandardní účasti na regulačním odlovu:

  Pro rok 2015 se umožňuje zájemcům zakoupení povolenky v pozdejším termínu než od zahájení sezony dne 26.4.2015 a to takto:

  • povolenka s platností od 1.8.2015 do 31.12.2015 - cena 1.000,-Kč        + 10hod brigády (lze si ponechat celkem 15 ryb, max. 1 denně)
  • povolenka s platností od 1.9.2015 do 31.12.2015 - cena 800,-Kč           + 7 hod brigády (lze si ponechat celkem 10 ryb, max. 1 denně)