PODMÍNKY pro provádění regulačního odlovu ryb na Strahovském rybníku v roce 2018

 1. Účastníky regulačního odlovu podle stanov společnosti Strahovský rybník o.p.s.(dále jen společnost) jsou fyzické osoby - (dále jen lovící).
 1. Pro rok 2018 se stanovuje maximálně 80 lovících.
 1. Podmínkou účasti v roce 2018 je finanční dar (cena roční povolenky) ve prospěch společnosti a to ve výši 1.500,- Kč, který je splatný do Výroční členské schůze, a odpracování min.15 hodin na Strahovském rybníce, rybochovných zařízeních nebo jiných pronajatých pozemcích dle pokynu správce. Povinností je odpracovat nejméně 8 hodin nejpozději do 30.6.2018 . Splní-li lovící tuto podmínku, snižuje se mu cena povolenky v následujícím roce o 300,-Kč na 1200kč. Nesplní-li však tuto povinnost, automaticky se mu pozastavuje platnost povolenky do doby, než odpracuje min. 8 hodin nebo neodpracované hodiny uhradí. V případě, že lovící nemůže ze závažných důvodů odpracovat pracovní povinnost ve stanovené výši, uhradí každou neodpracovanou hodinu částkou 100,- Kč  nejpozději do termínu Výroční členské schůze v roce 2019.Pokud nesplní tuto podmínku, nemůže se stát účastníkem odlovu v následujících letech. Pracovní povinnost lze uhradit i dopředu spolu s platbou povolenky na příslušný rok, pokud lovící ví dopředu, že nemůže konat brigády. Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni lovící z vážných zdravotních či jiných závažných důvodů (např.držitel průkazky ZTP). Lovící tuto skutečnost projedná při zakoupení povolenky. Při pochybnostech rozhoduje správní rada společnosti.
 1. Nově přihlášený lovící zaplatí zápisné ve výši 500,-Kč. Mládež od 15 do 18  let se může stát účastníkem reg.odlovu při splnění všech podmínek jako dospělá osoba s následujícími výjimkami: cena povolenky činí 600,- Kč ročně, povinnost odpracovat brigádnické hodiny se zkracuje na 5 hodin za rok. Na mládež od 15 do 18  let se nevztahuje povinnost zaplatit 500,-Kč zápisné.
 1. Společná ustanovení. Termíny brigád a ostatní informace jsou zveřejňovány ve vývěsce SR o.p.s. u Strahovského rybníka a na www.strahovnik.cz. Zakazuje se vjezd automobilu mimo vyhrazené plochy, v biokoridoru a vypouštění ryb z jiných revírů. V případě porušení ustanovení bodu 6 a 7 je kontrolní orgán společnosti oprávněn odebrat průkaz lovícího bez náhrady. V případech, které výslovně neřeší tyto Podmínky, rozhoduje správní rada společnosti, která vydává pokyn nebo dodatek těchto podmínek.
  V roce 2018 organizuje společnost opět tzv. úřední hodiny
  . V tyto úřední hodiny je možno odevzdat přehled o úlovcích, zaplatit poplatek za regulační odlov, uhradit nesplněné brigády a projednat další administrativní záležitosti. Úřední hodiny společnosti jsou v nově vybudované boudě u Strahovského rybníka ve stanovených dnech. Žádáme všechny lovící a zájemce o odlov, aby všechny úkony vyřizovali v těchto úředních hodinách, je to rychlejší a praktičtější. Respektujte prosím toto ustanovení.
RYBÁŘSKÝ  ŘÁD pro rok 2018
Strahovský rybník o.p.s.


 1. V roce 2018  je povoleno provádět regulační odlov ryb v termínu od 28.4.2018 do 31.12.2018
  V letních měsících (květen,červen,červenec,srpen, září a říjen) se stanovuje doba chytání od 06.00 hod do 22.00hod (platí i pro 28.4.2018).
  V měsících listopad a prosinec od 07.00 hod do 18.00 hod.
  Platí celoroční hájení zákonem chráněných živočichů. Zákaz lovu ryb z tělesa hráze, rybničních zařízení a v chráněné oblasti, čeřínkování a lov z loděk. Lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních živočichů, jakož i ochrany přírody.
  V roce 2018 je povolen  lov a přivlastňování dravců.
 1. Nejmenší stanovené délky ryb .
 • Kapr obecný - 45 cm (rybu 60 cm a víc povinně vracíme vodě)
 • Lín obecný - 30 cm (ušlechtilá ryba)
 • Amur bílý - 60 cm (rybu 80cm a víc povinně vracíme)
 • Štika obecná - 65 cm
 • Candát obecný - 50 cm
 • Úhoř říční - 60 cm
 • Bolen dravý - 50 cm
 • Síh peled-síh severní(maréna) - 45 cm
 • Jelec tloušť - jelec jesen - 35 cm
 • Cejn velký - 30 cm
 • Sumec velký - 80 cm (albín se vrací vodě)

           Délka ryby se měří od předního konce hlavy až ke konci nejzasší části ocasní ploutve.

 1. Chování při lovu. Minimální vzdálenost mezi lovícími je 5 m, nedohodnou-li se lovící jinak. Místa lovu nesmějí být vyhrazována. Lovící je povinen při odlovu mít průkaz lovícího s fotografií, umístěn viditelně např.na oděvu, tlumoku nebo jiném vhodném místě. Lovící je povinen předložit průkaz kontrolující osobě, která se prokáže zvláštním průkazem vydaným SR o.p.s.  Platí zákaz jakýchkoliv zásahů do hráze,břehu,porostu a zařízení rybníka,rozdělávání ohňů. Při lovu musí být lovící přítomen u prutů tak, aby v případě potřeby mohl s nimi manipulovat. Lovící je povinen při příchodu k vodě uklidit místo lovení nejméně v okruhu 10 m. Při odchodu se ujistí, že je místo čisté. V případě porušení rybářského řádu je kontrolní orgán společnosti oprávněn odebrat průkaz lovícího bez náhrady. Každý lovící má právo zkontrolovat svého souseda a porušení řádu nahlásit správní radě.
 1. Rybářské nářadí, způsoby lovu. Lov ryb smí být prováděn nejvýše dvěma pruty, každý nejvýše se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Při lovu  přívlačí je povolen pouze jeden prut. Zákaz srkaček. Při lovu dravcu lze použít umělé nástrahy a to od 28.4.2018. Rybičku o velikosti min. 10 cm je povoleno použít k lovu dravců  od 15.6.2018. Platí zákaz používání samoseků. Lovící je povinen mít při odlovu ryb sebou vyprošťovač háčků, typizovanou podložku, podběrák odpovídající velikosti, míru ke zjištení délky ryby, tužku. Pokud lovící přechovává živé, neušlechtilé ryby, používá vezírek s kruhy nebo jiné zařízení nepoškozující rybu.
 2. Ve vezírku smí být přechovávaná ušlechtilá ryba jen po dobu nutnou k balení a ukládámí prutů.
 1. Ponechání si ryby, sumář úlovků. Rozhodne-li se lovící ponechat si ušlechtilou rybu se stanovenou nejmenší délkou, musí ji okamžitě zapsat s uvedením druhu, data úlovku a míry do přehledu o úlovcích a ukončit další lov. Váhu může do přehledu doplnit dodatečně po zvážení. Ostatní neušlechtilé ryby, které si chce ponechat, také okamžitě zapíše do přehledu jako "ostatní" s uvedením celkového počtu a celkové hmotnosti. Přehled o úlovcích s vyplněným sumářem úlovků na zadní straně musí lovící odevzdat správci (do schránky na boudě u rybníka) nejpozději do 28.2.2019. Lovící, který nesplní tuto povinnost nesmí být účastníkem regulačního odlovu v následujícím roce. Váha ryb se vždy uvádí na jedno desetinné místo. V jednom týdnu si lovící smí ponechat pouze 10 kg všech druhů ryb, nejvýše však 2 kusy ušlechtilých druhů ryb, nebo jejich kombinace: kapr, štika, candát, amur, bolen, lín. Denní úlovek se omezuje na 1 kus ušlechtilé ryby. Jejím ponecháním denní lov končí. Roční úlovek je omezen na 20 kusů ušlechtilých ryb pro jednoho lovícího. Karas stříbrný je považován za škodnou a nesmí být vrácen do vody.
 1. Rybolov mládeže a dětí.Děti do 15 let mohou lovit ryby pouze v doprovodu lovícího (držitele průkazu) a to pod jeho dohledem a pouze na jeden prut lovícího. V případě dětského rybářského kroužku dětí do 15 let, za lovící děti zodpovídá přítomný vedoucí kroužku.
 1. Zacházení s ulovenou rybou. Při vylovování ryb je lovící povinen s rybou zacházet šetrně, používat podložky. Podběrák používáme vždy! Je zákaz zvedání ryby z vody na prutu. Ryby, které nedosahují nejmenší stanovené délky, nebo nehodlá-li si je lovící ponechat, se uvolní ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Vězí-li háček hluboko v jícnu ryby a nejde-li vyprostit vyprošťovačem, je nutné návazec odstřihnout a rybu vrátit zpět do vody. Je zakázáno zpracovávat ryby na břehu rybníka. Uhynulé ryby, na které je možno dosáhnout, je lovící povinen vylovit a odstranit tak, aby nedošlo k šírení nákazy nebo znehodnocení vody. Vetší úhyn ryb je nutno neprodleně hlásit správci (na Obecním úřadu).


Rekapitulace povinností, možností a termínů:

Prodej povolenek.

 • 10. února od 14. do 16. hodin v boudě u rybníka
 • 18. února od 14. do 16. hodin v boudě u rybníka

 • 7. dubna po členské schůzi v boudě u rybníka
 • 28. dubna od 9. do 15. hodin na zahájení sezony v boudě u rybníka


 • do 28.2.2018    - vrátit přehled o úlovcích za rok 2017 i prázdný, v úřední hodiny nebo vhozením do schránky na boudě u rybníka, dále je možnost poslat kopii emailem a originál odevzdat při vydávání povolenky-kdo,do tohoto termínu sumář neodevzdá, nemůže se stát účastníkem odlovu v následujících letech/.

  7.4.2018   - výroční schůze OPS - valná hromada - připomínáme, že účast na schůzi je povinná
                      v boudě u rybníka od 14 hod.
  28.4.2018        - slavnostní zahájení sezóny na Strahovském rybníku - poslední možnost koupit povolenku
  30.4.2018        - zahájení lovu dravců na umělé nástrahy
  15.6.2018        - možnost použít k lovu dravců rybičku
  6.7.2018        - celonoční chytání
  28.7.2018        - celonoční chytání
  4.8.2018        - celonoční chytání
  18.8.2018        - celonoční chytání
  31.12.2018        - poslední den chytání na Strahovském rybníku

  po celý rok        -  sledujte www.strahovnik.cz


  Možnosti nestandardní účasti na regulačním odlovu:

  Pro rok 2018 se umožňuje zájemcům zakoupení povolenky v pozdejším termínu než od zahájení sezony dne 29.4.2018 a to a to pouze na schůzi správní rady, která se schází několikrát do roka. Termíny schůzek budou včas oznámeny ve vývěsce na boudě.

  • povolenka s platností od 1.8.2018 do 31.12.2018 - cena 1.000,-Kč        + 10hod brigády (lze si ponechat celkem 10 ryb, max. 1 denně a 2 týdně)